Prevence kriminality

     Prevence kriminality je obecně definována jako souhrn nejrůznějších aktivit mimotrestního charakteru, orientovaných na potlačení růstu kriminality. Ve vztahu k obecní policii můžeme říci, že prevence patří k základním pilířům činnosti tohoto sboru. Jedná se o celou řadu aktivit, kterými se městská policie ve spolupráci s ostatními subjekty snaží reagovat na aktuální stav a strukturu kriminality na daném území. Cílem zainteresovaných subjektů je co možná nejvíce předcházet negativním jevům v podobě nejrůznějších protiprávních jednání a tím pozitivně působit proti nárůstu kriminality. Programy a aktivity v této oblasti mají působit nejen v době jejich realizace, ale bezpochyby také do budoucna.

     Důležitým subjektem v boji proti kriminalitě je na místní úrovni obecní policie. V rámci jejího sboru nalezneme pestrou škálu preventivních aktivit, zaměřených na eliminaci závadového chování osob, vyskytujících se na území daného města.

     Nejinak je tomu u Městské policie Chrudim, která v úzké spolupráci s oddělením prevence kriminality realizuje řadu projektů spadajících právě do oblasti prevence. O některých z nich bude pojednáno v následujících podkapitolách, které popisují nejdůležitější preventivní aktivity sboru.

Monitorovací kamerový systém

     Monitorovací kamerový systém je jedním z prvků tzv. situační prevence, která zaměřuje pozornost na odstraňování kriminogenních situací, omezování příležitostí k páchání protiprávních jednání a v neposlední řadě na zvýšení rizika pro pachatele. Jde o velmi účinný systém, který v mnoha městech významně přispívá k odhalování různých forem protiprávních jednání. Důležitým faktorem při vybudování městských kamerových systémů je důkladná analýza míst, kam mají být jednotlivé kamerové body umístěny. Zde jsou značně využívány statistické výkazy kriminality, dle kterých lze například určit místa s nejvyšším výskytem protiprávních jednání. Kamery, střežící veřejná prostranství, nalezneme také v Chrudimi, kde je kamerový systém provozován městskou policií.

     V  Chrudimi byl kamerový systém vybudován v roce 2002, kdy jeho součástí byly tři kamerové body. V následujícím roce došlo k jeho rozšíření o další dva otočné body. Jelikož se kamerový systém ukázal jako účinný prvek prevence, docházelo i v následujících letech k postupnému zvyšování počtu kamer až na současných čtyřicet. Mimo tento systém, mapující veřejná prostranství v Chrudimi, spravuje chrudimská městská policie také šestibodový kamerový systém umístěný v budově Muzea barokních soch. Další kamery, které jsou hlídány operačním důstojníkem městské policie, jsou umístěny ve městě Slatiňany, kde spolupráce s městem probíhá na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Záznamy pořízené prostřednictvím městského kamerového systému jsou často využívány jako důkazní prostředek v přestupkovém či trestním řízení.

Pult centralizované ochrany

     Dalším prvkem v oblasti předcházení zejména trestné činnosti je pult centralizované ochrany (dále jen PCO), který může v mnoha případech představovat zvýšené riziko dopadení pro protiprávně jednajícího pachatele. V rámci PCO jde na straně jedné o zajištění ochrany objektů napojených na systém, na straně druhé o ochranu osob, které využívají službu „Signál v tísni“, poskytovanou v rámci PCO.

     Pult centralizované ochrany, který byl v Chrudimi zřízen v roce 2001, je plně spravován městskou policií. Na tento systém je v současné době napojeno 41 městských objektů. Všechny objekty jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím systémem, který v případě narušení objektu vyšle signál na pult umístěný na operačním středisku městské policie. Následně operační důstojník vyrozumí hlídku strážníků, kteří bezodkladně vyrážejí do místa narušení, kde provedou fyzickou kontrolu daného objektu.

Signál v tísni

     Jak již bylo zmíněno, v rámci PCO je také provozována služba „Signál v tísni“. Tato služba je městskou policií poskytována ve spolupráci s pobočkou Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim. V tomto případě se jedná o specifickou formu pomoci, která významně přispívá k ochraně života a zdraví osob napojených na tento systém. Jde o osoby, které jsou z důvodu svého zdravotního stavu vystaveny stálému vysokému riziku ohrožení života a zdraví. Klientům je na základě písemné smlouvy nainstalována k telefonnímu přístroji zabezpečovací ústředna a dále obdrží tísňové tlačítko, které by měli nosit neustále při sobě. V případě akutního ohrožení života a zdraví toto tlačítko stisknou a zabezpečovací ústředna vyšle signál na operační středisko městské policie. Operační důstojník ihned vyrozumí hlídku, která se dostaví do místa bydliště ohrožené osoby. Zde pomocí klíčů, které byly městské policii předány při podpisu smlouvy, vstoupí hlídka do bytu či domu a provede kontrolu osoby. Je-li osoba zraněná, poskytnou jí strážníci první pomoc a v případě potřeby přivolají na místo záchrannou službu. V Chrudimi je v současné době k této službě napojeno celkem 16 osob.

CEREK

     Městská policie Chrudim se v roce 2014 stala součástí projektu s názvem „CEREK“  (centrální registr kol). Cílem tohoto projektu je eliminovat krádeže jízdních kol a v případě, že již k odcizení došlo, zvýšit pravděpodobnost odhalení pachatele. Do tohoto systému je v současné době zapojeno okolo 80 městských policií, 35 autorizovaných prodejců jízdních kol, 3 pojišťovny a další subjekty v pozici finančních partnerů. Projekt je založen na systému registrace jízdních kol, které si provádějí sami majitelé na stránkách www.cerek.cz, nebo u prodejce, který je součástí registru. Registrace je zpoplatněna částkou 50,- Kč na dobu pěti let, potažmo 40,- Kč v případě registrace u prodejce.  V rámci registrace vkládají majitelé do systému informace o svém jízdním kole a v případě, že je jim odcizeno, poznamenají toto na internetové stránky registru.

     V případě, že strážníci naleznou jízdní kolo, provedou prostřednictvím operačního důstojníka kontrolu v uvedeném registru a v případě, že je zde jízdní kolo registrováno a označeno jako odcizené, může se během několika hodin vrátit jeho majiteli.

Služba hlídání bytů a domů

     Služba „hlídání bytů a domů“ byla u Městské policie Chrudim zavedena v roce 2008. Jedná se o další formu prevence zaměřenou na eliminaci zejména trestné činnosti v podobě vloupání či poškozování cizího majetku. Služba je poskytována bezplatně na základě žádosti, kterou občané, kteří se nebudou dlouhodobě zdržovat v místě bydliště, podají na služebně městské policie. Na základě žádosti je s občanem vyplněn formulář, ve kterém je uvedena totožnost osoby včetně telefonického kontaktu, nemovitost, která je předmětem žádosti, dále se zde uvádí časový termín, v jakém mají být kontroly prováděny a další případné poznámky vztahující se k uvedenému objektu či osobě žadatele.

     Na základě žádosti a vyplněného formuláře provádějí strážníci kontroly objektu jak v denních, tak nočních hodinách. Kontroly jsou zaměřeny na důkladnou prohlídku venkovních prostor objektu, zejména jeho vstupních či balkonových dveří, oken či světlíků, popřípadě jiných částí vymezených ve formuláři. Poté, co strážníci ukončí prohlídku, zaznamenají její výsledek do příslušné dokumentace, která je uschována za účelem jejího následného předání majiteli nemovitosti. Ten po návratu do místa bydliště oznámí městské policii, že již dále nežádá provádění kontrol, načež je seznámen s pořízenou dokumentací. V roce 2015 využilo tuto službu 9 občanů našeho města.

Přednášky v mateřských a základních školách

     Přednášková činnost v mateřských a základních školách patří mezi velmi důležité aktivity, kterým se Městská policie Chrudim v rámci prevence věnuje. V mateřských školách jsou témata samozřejmě přizpůsobena věku dětí. Samotné povídání strážníka je doplňováno kreslenými obrázky, ze kterých děti lépe pochopí obsah probíraných témat. Při těchto přednáškách se stalo již pravidlem, že se děti aktivně zapojují do povídání a velmi příjemně tak doplňují atmosféru přednášky. Odměnou jim je vždy malý dárek v podobě nejrůznějších reflexních přívěsků, balonků, omalovánek či pastelek.

     V prvních a druhých třídách základních škol je přednáška zaměřena na téma „Cesta do školy“. Zde jsou s dětmi probírána již podrobněji pravidla silničního provozu, problematika nalezených injekčních stříkaček, volně pobíhajících psů a v neposlední řadě je dětem vysvětlováno, jak se mají zachovat v případě, že je osloví cizí osoba. Dále jsou děti upozorňovány na úskalí, se kterými se mohou setkat při cestě do školy, na hřiště či na cestě za kamarádem. V rámci těchto přednášek jsou děti dále zkoušeny ze znalostí telefonních čísel tísňových linek integrovaného záchranného systému. Na teoretickou část, probíhající ve třídách, navazuje procházka se strážníkem v okolí školy, kde jsou jednotlivé body přednášky předvedeny v reálném prostředí.

     Přednášky pro žáky 3., 4. a 5. tříd jsou zaměřeny převážně na dopravní výchovu, nicméně i zde jsou s nimi opakována některá z výše uvedených témat.

     Pro žáky 9. tříd je připraveno poutavé téma v podobě výkladu nejdůležitějších ustanovení zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, a zákona č.40/2009 Sb., trestní zákoník. Toto téma je zvoleno s ohledem na skutečnost, že se žáci 9. tříd stávají trestně odpovědnými a je třeba, aby měli alespoň základní znalosti z oblasti přestupkového a trestního práva.

Besedy se seniory

     Kromě přednášek, kde jsou cílovou skupinou především děti, provádí Městská policie Chrudim rovněž setkání se seniory, během kterých jsou probírána témata týkající se jejich bezpečnosti. Besedy nabádají seniory k větší opatrnosti a obezřetnosti například při návštěvách prodejních akcí, při kontaktu s cizími osobami v místě svého bydliště či při návštěvách supermarketů. Jedním z aktuálních a velmi žádaných témat dnešní doby je bezesporu problematika podomního prodeje. Dle dosavadních zkušeností můžeme říci, že občané této věkové kategorie jsou velmi vnímavými a vděčnými posluchači a pozitivně reagují na pomoc, kterou se jim v této oblasti snaží strážníci poskytnout.

Pochůzková činnost

     K pravidelným aktivitám chrudimských strážníků patří dohled nad přidělenými lokalitami. Území města je členěno na 15 rajonů, které jsou rozděleny mezi řadové strážníky. Ti zde při denních i nočních hodinách zaměřují svoji pozornost na odhalování protiprávních jednání nejrůznějšího charakteru, současně působí v dané lokalitě jako možný subjekt prevence. Zjednodušeně řečeno - strážník zde může pouhou přítomností působit jako prvek odrazující možného pachatele protiprávního jednání. To je však pouze jedna z myšlenek takto nastaveného systému rajonů, neboť strážníci zde plní i další úlohy. Například zde vyhledávají vozidla, která by mohla svým technickým stavem naplňovat zákonnou definici vraku, dále vyhledávají černé skládky či závady nejrůznějšího charakteru. Zjištěné nedostatky jsou zapsány do knihy závad, vedené na operačním středisku městské policie, a jsou dále postoupeny kompetentním subjektům. Výsledkem tohoto systému je, že každý občan se může obrátit na „svého strážníka“, jehož jméno s kontaktem nalezne v přehledu jednotlivých rajonů, které jsou tvořeny ulicemi našeho města a také jednotlivými místními částmi Chrudimi. Přehled rajonů naleznete zde.


Důležitá telefonní čísla

156 - tísňová linka městské policie

469 657 826 - běžná telefonní linka
 

150 - Hasičský záchranný sbor

155 - Zdravotnická záchranná služba

158 -  Policie České republiky

Časté dotazy

Zřizovatel

Město Chrudim

Užitečné odkazy

Registrace psa do systému ČIPES
 
 CEREK           Sportovní areály města Chrudim
Útulek Chrudim      Záchranná stanice živočichů a ekocentrum Pasíčka
    Policie ČR         Informační centrum
      
 

© 2024, Město Chrudim – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑